fa fa-car

In this, we learn how to show fa fa car icon in font awesome, How do i increase its size and change color.

Use this icon using its unicode.

fa fa-car
<i class="fa fa-car"></i>
Example

fa fa-car

increase icon size using inline css

increase icon size using font awesome classes

change icon color using inline css

use icon with html button tag

spin icon using font awesome fa-spin class

using unicode

Full Code
<!Doctype html>
<html>
<head>
	<title>font awesome car icon</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
</head>
<body>
	<h1 align="center">fa fa-car</h1>
	<p>increase icon size using inline css</p>
	<p>
    <i class="fa fa-car"></i> 
    <i class="fa fa-car" style="font-size:20px"></i> 
    <i class="fa fa-car" style="font-size:30px"></i>
    <i class="fa fa-car" style="font-size:40px"></i>
    <i class="fa fa-car" style="font-size:50px"></i>
	</p>
	<p>increase icon size using font awesome classes</p>
	<p>
    <i class="fa fa-car"></i> 
    <i class="fa fa-car fa-2x"></i> 
    <i class="fa fa-car fa-3x"></i>
    <i class="fa fa-car fa-4x"></i>
    <i class="fa fa-car fa-5x"></i>
	</p>
	<p>change icon color using inline css</p>
	<p>
    <i class="fa fa-car"></i> 
    <i class="fa fa-car fa-2x" style="color:red"></i> 
    <i class="fa fa-car fa-3x" style="color:blue"></i>
    <i class="fa fa-car fa-4x" style="color:green"></i>
	</p>
	<p>use icon with html button tag</p>
	<p><button><i class="fa fa-car" style="font-size:20px"></i> button</button></p>
	<p>spin icon using font awesome fa-spin class</p>
	<p><i class="fa fa-car fa-spin" style="font-size:30px"></i></p>
	<p>using unicode</p>
	<p><i class="fa" style="font-size:25px"> &#xf1b9; </i></p>
</body>
</html>
Icon With Select Tag

With Select Tag

Code
<h1 align="center">with select tag</h1>
<select style="width:100%;height:50px">
	<option>check icon</option>
	<option class="fa" style="font-size:25px"> &#xf1b9; fa fa-car</option>
</select>
Icon With Textarea Tag

With Textarea Tag

Code
<h1 align="center">with textarea tag</h1>
<textarea class="fa" style="width:100%;height:60px"> &#xf1b9; fa fa-car</textarea>
Icon With Anchor Tag

With Anchor Tag

fa fa-car
Code
<h1 align="center">with anchor tag</h1>
<a href="#"><i class="fa fa-car"></i> fa fa-car</a>

More icons

×